VERSO Kuntoutus

Arjen kuntoutus
• Kotiohjaus
• Lähihenkilöiden ohjaus
• Ammattilaisten ohjaus ja konsultointi

Yksilölliset kuntoutusjaksot
• Sosiaalisen vuorovaikutuksen kuntoutus (kuntoutus on perhekohtainen)
• Kognitiivinen kuntoutus oppimisvaikeuksiin (koululaiset)

Neuropsykiatrinen valmennus ja ohjaus

• Arjen- ja elämänhallinnan ja itsenäistymisen taitojen harjoitteluun
• sosiaalisten taitojen harjoitteluun
• oppimisen, koulutyön tai työelämän haasteiden tukemiseen
• omien voimavarojen löytämiseen ja itsetunnon rakentamiseen ja sen ylläpitämiseen
•lähihenkilöiden tukemiseen ja arjen hallinnan välineeksi

ABA (Applied Behavior Analysis) Sovellettu käyttäytymisanalyysi 

• Autismin kirjon lasten ja nuorten monialaiset kuntoutusohjelmat (Yhteistyössä HABS kuntoutus rehabilitering oy: puheterapeutit ja toimintaterapeutit)

DTT (Discrete Trial Training) on O. Ivar Lovaasin oppimispsykologiaan ja käyttäytymisterapiaan perustuva kuntoutusohjelma (Kalifornian yliopisto, 1981).

• DTT pureutuu kehityspsykologisiin tekijöihin autistisen lapsen kehityksen näkökulmasta tuoden kuntoutuksen suunnitteluun tärkeimmän palasen, jonka avulla kuntoutus kohdentuu oikeisiin asioihin kehitysvaiheiden mukaisesti.

PRT (Pivotal Response Training) -kuntoutus on saanut pohjansa käyttäytymisanalyysin lainalaisuuksista ja keskittyy käyttäytymisen kehittämiseen positiivisen vahvistamisen, mallioppimisen ja motivaatiotekijöiden hyödyntämisen kautta.

• PRT keskittyy tukemaan 1) sosiaalisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen, mm. leikin, kehittymistä ja 2) vauhdittamaan kommunikoinnin, puheen ja kielen kehitystä. Kuntoutus etenee loogisesti kehityksellisen näkökulman (Lovaasin DTT-ohjelman) mukaisesti.

• Lisätiedot sivustolta prtkuntoutus.fi

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped CHildren) ohjelma (1966) on Eric Schoplerin 1964 käynnistämä tutkimusprojekti (Pohjois-Carolinan yliopisto), joka perustuu myös käyttäytymisanalyysiin, mutta on selkeästi painottunut kognitiivisten taitojen harjaannuttamiseen autistisilla lapsilla arjen ja opetuksen strukturoinnin eri keinojen kautta.

PECS (Picture Exchange Communication System)-ohjaus 

Käytön keskeiset tavoitteet liittyvät kommunikointiin, sosiaalisiin taitoihin ja käyttäytymiseen. PECSissä opetetaan selkeästi uudenlaista tapaa kommunikoida itsenäisesti sosiaalisissa tilanteissa kuvien avulla. 

Jokainen näistä eri menetelmistä keskittyy yhteen kokonaisuuteen / osuuteen autismikuntoutuksessa, joihin autistisen lapsen profiilissa tulisikin keskittyä. Näitä ei voi kuntoutuksessa liiaksi eriyttää toisistaan (etenkin jos on kyse alle kouluikäisistä autistisista lapsista). ABA:n alla näistä muodostuu kuntoutuskokonaisuus, jossa osaset sulautuvat dynaamisesti toisiinsa.

Verson-Kuvat-Elokuu-2013-093

VERSO Musiikki

• Musiikkiterapia
• Musiikillinen kuntoutus (ryhmätoiminta)
• Musiikin opetus

Musiikkiterapia on kuntoutus, jossa musiikin eri elementtejä: esim. rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä, dynamiikkaa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

VERSO Ryhmäkuntoutus

• Katso tarkempia tietoja tästä PDF-tiedostosta
• Ryhmäkuntoutuksen palvelut tuotetaan tarpeiden mukaan

Kuntoutuksen onnistumisen avainsanat
1. INTENSIIVISYYS (toteuttamisen tiheys arjessa)
2. LÄHIHENKILÖIDEN AKTIIVISUUS ja SITOUTUMINEN arjen kuntoutustyöhön
3. AMMATTITAITOINEN KUNTOUTUS JA SEN OHJAUS
Kuntoutuksen sisällön suunnitteluun, kohdentamiseen, ajoittamiseen tarvitaan erityisosaamista